Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'Proteinedieet-afslanken'


Proteinedieet-afslanken handelt onder  PV-BOUW BV en is gevestigd te Kapellendries 58 -  9230 Wetteren met BTW nr 0759.528.014.
 U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan : info@proteinedieet-afslanken.be


‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met Proteinedieet-afslanken.. 
2. OVEREENKOMST
 
2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Proteinedieet-afslanken is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website. 
3. AANBIEDINGEN
 
3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 Proteinediiet-afslanken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Proteinedieet-afslanken dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 
4. WIJZE VAN BETALING
 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 •Via overschrijving op onze rekeningen ;Paribas/KBC/Dexia/De Post
 •Creditcard (Paypal)
 .Onder rembours
 
 
 •DirectEBANKING.com
 
Proteinedieet-afslanken kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Proteinedieet-afslanken een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Standaard is de betalingstermijn 14 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard (Paypal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal en de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.Proteinedieet-Afslanken is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever en/of Paypal.
4.4 In geval van niet tijdige betaling is Proteinedieet-Afslanken bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. 
5. INCASSOKOSTEN
 
5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening.
Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
5.4 Als een remboursbestelling terug gestuurd wordt naar Proteinedieet-Afslanken omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
De kosten hiervan kunt u nalezen in artikel 5.1 
6. LEVERING
 
6.1 De door Proteinedieet-Afslanken opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Proteinedieet-Afslanken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Proteinedieet-Afslanken.
6.2 Proteinedieet-Afslanken behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Proteinedieet-Afslanken, moet u Proteinedieet-Afslanken vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4) 
7. TOEPASSELIJK RECHT
 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
8. GESCHILLEN
 
8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@proteinedieet-afslanken.be
Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op uw klacht reageren en hiervoor een oplossing uitwerken.
8.2  Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
9. RETOURNEREN
 
9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Proteinedieet-Afslanken te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en/of de zak(ken) onaangebroken. Wij verpakken bewust onze Proteinedieet-afslank producten in een transparante zak zodat u het product meteen kunt zien en wanneer het niet naar wens is u het terug kunt sturen.
9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
 9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Protishop info@proteinedieet-afslanken.be
  te melden. U dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar Proteinedieet-afslanken.
U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
 9.4 Proteinedieet-Afslanken behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Proteinedieet-Afslanken schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Proteinedieet-Afslanken u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen,dit met bijgevoegd fotomateriaal van de eventuele schade bij aankomst in onze depot.


 
10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN
 
U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Proteinedieet-Afslanken.